Πώς θα γίνετε μέλος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Ως Σωματείο πρέπει να υποβάλετε αίτηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας, η οποία θα υπογράφεται από το αρμόδιο καταστατικό όργανό του με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να ζητεί την εγγραφή του.

Με την αίτηση πρέπει να συνυποβάλετε:

α) Απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως, από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αντίστοιχου οργάνου του αιτούντος, ή όποιο αντίστοιχο αποδεικτικό νομιμοποίησης του ή των προσώπου/ων που υπογράφουν την αίτηση, από όπου θα προκύπτει ότι έχουν την εξουσία να υπογράψουν και υποβάλλουν αυτή στην Ομοσπονδία.

β) Αντίγραφο του εγκριθέντος νομίμως καταστατικού του αιτούμενου την εγγραφή προσώπου και αντίγραφο της αποφάσεως, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό.

γ) Βεβαίωση του Γραμματέα του αρμοδίου Πρωτοδικείου ή άλλης Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το αιτούμενο την εγγραφή δεν διεγράφη από τα τηρούμενα Μητρώα και

δ) Κατάλογο μελών και δύναμη όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.

ε) Επίσης να προκαταβάλλει το αντίτιμο του δικαιώματος της εγγραφής ως μέλος (440 ευρώ), ως και το αντίτιμο της ετήσιας συνδρομής (150 ευρώ). Τα ποσά αυτά επιστρέφονται αν δεν εγκριθεί η αίτηση.

 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Τράπεζα Πειραιώς : 5069-046204-792 – IBAN GR 72017 20690 0050 6904 6204 792

 

παρακαλούμε κατεβάστε & συμπληρώστε πλήρως την ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  και αποστείλτε την μεσω email στο info@filpafederation.gr.